2019-10-06 NYC Pulaski Day Parade - Alicja Photography
vinyl 200x300CM